Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päivitetty viimeksi: 6.9.2018

1 Rekisterinpitäjä

Q-VIO Branding Oy
Sorvaajankatu 11a A 3. krs, 
00880 Helsinki
Y-tunnus: 2360306-6
Puh. 010 320 4210

2 Tietosuojavastaava

Jenni Tienhaara
Postiosoite: Sorvaajankatu 11a A 3. krs, 00880 Helsinki
Sähköposti: jenni.tienhaara@qvio.fi tai karhu@qvio.fi
Puh. 010 320 4210

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Q-VIO Branding Oy:n Kauppa.karhu.fi-verkkokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. 

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Seloste täyttää henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset rekisteri- ja tietosuojaselosteelle.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

5 Rekisterin tietosisältö

Kauppa.karhu.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot
 • Tilauksen tekoon käytetyn laitteen ip-osoite mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi
 • Tilausten Postin seurantatiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä, paitsi ip-osoite, joka tallentuu tilauksen yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Emme myy henkilötietojasi markkinointitarkoitukseen muille yrityksille. Jaamme henkilötietosi vain seuraavissa tilanteissa:

 • Jaamme tietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille, jotka suorittavat toimintoja puolestamme ja käsittelevät tietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti tässä tietosuojakäytännössä määriteltyyn tarkoitukseen:
  - perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
  - Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  - Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
  - Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku (mikäli Q-VIO Branding Oy ei itse hoida laskutusta)
 • Tuotteiden toimittamiseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa
 • Jaamme tietoja, kun kyseessä on Q-VIO Branding Oy:n suojaaminen ja puolustaminen (mukaan lukien sovellettavien ehtojen täytäntöönpano).
 • Jaamme tietoja viranomaisille, kun laki, asetus, oikeusprosessi tai täytäntöönpanokelpoinen viranomaispäätös niin vaatii ja informoimme tällöin myös asiakasta näistä tietopyynnöistä mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Käyttämämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat sitoutuneet tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

9 Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10 Henkilön tietosuoja- ja valitusoikeudet

Kaikki henkilön tähän, kauppa.karhu.fi -verkkokauppan asiakasrekisteriin, liittyvät oikeutetut pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle, rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Pyynnössä on yksilöitävä tiedot tarkasti. 

10.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Q-VIO Branding Oy:ltä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto mm. käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä ja henkilötietojen suunniteltu säilytysaika. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että ja Q-VIO Branding Oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

10.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Q-VIO Branding Oy:n oikeutettuun etuun, paitsi jos Q-VIO Branding Oy voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

10.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

10.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

10.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

10.7 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10.8 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisteröidyn Q-VIO Branding Oy:lle toimittamat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle Q-VIO Branding Oy:n estämättä. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osallisena. Q-VIO Branding Oy toimittaa rekisteröidylle tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

11 Tietojen säilyttämisen kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, ellei kohdassa 10 mainittujen oikeuksien mukaisia muutoksia suoriteta. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

12 Sivustolla käytettävät evästeet ("cookies")

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen ja personointiin.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. 

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa joko istunnon (verkkokaupassa asioinnin) ajan selaimen sulkemiseen asti tai maksimissaan 26kk, ellei niitä erikseen poisteta verkkoselaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Evästeelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria sivustollamme, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Karhu on täyttä olutta vain aikuisille.

Olisiko papereita?

Olethan täyttänyt
18 vuotta?

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot


Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 10.03.2017 alkaen.

Verkkokauppa

kauppa.karhu.fi

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt kauppa.karhu.fi yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Sähköposti: karhu@qvio.fi

Puhelin: +358 (0)10 320 4210

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Toimitamme tilauksia tällä hetkellä vain Manner-Suomeen. Normaalisti tilauksen käsittely kestää 3 - 5 arkipäivää ja toimittaminen Postin kuljetusaikataulujen mukaisesti 1 - 3 arkipäivää. Tuotteet toimitetaan postin noutopakettina.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen tai Postin aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Asiakaspalvelumme palvelee sinua sähköpostilla osoitteessa

karhu@qvio.fi

Palautusehdot

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua verkkokaupassa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli Asiakas käyttää palautusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa kaupan purusta palvelusta löytyvällä tuotepalautuslomakkeella . Asiakkaan tulee täyttää tuotepalautuslomake ja palauttaa tuotteet määräajan ( 14 päivää) kuluessa. Palautusosoite löytyy tilausvahvistuksesta.

Saatuaan tuotteen Karhu - kauppa hyvittää palautuksen Asiakkaalle. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa. Hyvitystä varten tuotteen tulee olla myyntikuntoinen.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Virheet ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkistaa saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli toimituksesta puuttuu tilattuja tuotteita tai toimitus on muuten virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Karhu - kaupalle sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli Asiakas on toimittanut Karhu - kaupalle reklamaation, Kauppalla on ensisijaisesti oikeus valintansa mukaan korjata toimituksessa havaittu virhe. Toissijaisesti havaittu virhe voidaan korjata purkamalla kyseisen tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta Asiakkaalle.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti. Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.